Singel 117 sout, 1012 VH Amsterdam

 0800-2457826

Bijstand en WSNP 

Clienten met een bijstandsuitkering die in een schuldsaneringstraject zitten verdienen bijzondere aandacht als het gaat om geschillen met de gemeente over het recht op uitkering. Een vereiste voor het succesvol doorlopen van een schuldsaneringstracject is dat er in een periode van 3 jaar geen nieuwe schulden worden gemaakt. In de praktijk zien we met regelmaat dat een relatief simpel geschil met de gemeente kan escaleren en zeer grote financiele gevolgen kan hebben voor WSNP-trajecten. Veel bijstandsgerechtigden zijn zich er niet van bewust welke gevolgen besluiten van de gemeente kunnen hebben voor hun financien op termijnen van soms wel 10 jaar.

Voor de bijstandsuitkering gelden allerlei verplichtingen. Wie die niet nakomt - althans in de ogen van de gemeente - kan een boete ontvangen, of een maatregel. Ook kan het zijn dat er een deel van de uitkering wordt teruggevorderd, waarmee er een nieuwe schuld bestaat. Het simpelweg niet uitbetalen van een uitkering kan ook leiden tot nieuwe schulden. 

Voor de bewindvoerder kan dit reden zijn om de rechtbank te verzoeken het WSNP-traject tussentijds te beeindigen. We zien met regelmaat dat dit ook door de rechtbank wordt gehonoreerd: er is immers een besluit terugvordering en dus een nieuwe schuld, en in veel gevallen betekent dit het einde van het WSNP-traject. Veel mensen die een uitkering ontvangen zijn zich er niet van bewust dat op het moment dat zij tegen een dergelijke uitspraak in hoger beroep willen komen hiervoor geen mogelijkheid meer bestaat: de wettelijke termijn voor het instellen van hoger beroep in een WSNP-zaak is maar 8 dagen. Daarna staat in de meeste gevallen het besluit in rechte vast en daar kan zelden nog iets aan worden gedaan. Het resultaat kan zijn dat een eenvoudig besluit, waartegen prima in verweer kon worden gekomen, leidt tot uitsluiting van de WSNP voor een periode van vele jaren, met alle financiele gevolgen van dien.

Wie een bijstandsuitkering ontvangt en daarnaast in de schuldsanering zit moet dus bijzonder alert zijn op beschikkingen van de gemeente waaruit schulden kunnen volgen.